Adatvédelmi szabályzat

A Zöld generációkért Alapítvány Adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója

PREAMBULUM

A Zöld generációkért Alapítvány elkötelezett a személyes adatok megfelelő szintű védelme iránt, ezért olyan adatkezelési szabályzatot alkot és tart fenn, amely megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, és garantálja az érintett személyek megfelelő védelmét és elősegíti jogaik gyakorlását.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a Zöld generációkért Alapítvány (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Alapítvány”) által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját és az érintettek jogait tartalmazza. Az Alapítvány ezúton teszi közzé a tevékenységéhez kapcsolódóan végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

1.2. Az Alapítvány adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletében – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „Rendelet”) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.”) foglalt szabályokon alapul.

1.3. Az Alapítvány megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érintettek fenti két jogszabályban ismertetett jogai maradéktalanul érvényesüljenek személyes adataik kezelése során.

2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA

2.1. A Tájékoztató célja,hogy az érintettek világos és érthető tájékoztatást kapjanak az Alapítvány által végzett feladatok ellátásához kapcsolódóan az Alapítvány, továbbá az adatfeldolgozói által kezelt, illetve feldolgozott személyes adataikról, azok gyűjtésének forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, lehetséges időtartamáról, az adatkezelők kilétéről, elérhetőségéről, az adatfeldolgozási tevékenységéről, valamint az adattovábbítás céljáról, jogalapjáról és címzettjéről.

2.2. A Tájékoztató hatálya a Zöld generációkért Alapítványra (mint Adatkezelő) terjed ki.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ADATAI

Név: Zöld generációkért Alapítvány
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia utca 66. fszt./2. Nyilvántartási szám: 01-01-0013116
Adószám: 19311425-1-41
E-mail-cím: zoldgeneraciokert@gmail.com
Levelezési cím: 1133 Budapest, Pannónia utca 66. fszt./2.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel a zoldgeneraciokert@gmail.com e-mail címen fordulhat az Alapítványhoz.

4. FOGALMAK

4.1. A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, (…) amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

4.2. A jelen Tájékoztatóban külön nem meghatározott fogalmak a Rendeletben meghatározott jelentéssel bírnak.

5. AZ ADATKEZELÉS LEHETSÉGES JOGALAPJA

5.1. A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

5.1.1.az adatkezelés hozzájáruláson alapul,
5.1.2.az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,
5.1.3.az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
5.1.4.az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,
5.1.5.az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, és
5.1.6.az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges.

5.2. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Alapítványnak, mint adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés

jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

5.3. Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az érintett nem tudja az Alapítvány adott szolgáltatását igénybe venni, vagy nem tud jogviszonyt létesíteni az Alapítvánnyal.
5.4. Az Alapítvány, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az adat rendelkezésre bocsátója felel.

5.5. A jogos érdek jogalap alkalmazásának feltétele,hogy az Alapítvány, mint adatkezelő védeni kívánt jogos érdeke arányban álljon a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával. Ennek megállapítása céljából előzetesen érdekmérlegelési teszt elvégzése szükséges. Az érdekmérlegelési teszt során az Alapítvány, mint adatkezelő:

5.5.1. azonosítja az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,
5.5.2. megállapítja az érintettnek az érdekmérlegelési teszt alapját képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, jogait, és

5.5.3. elvégzi az érintett jogos érdekeinek és az adatkezelő jogos érdekeinek vizsgálatát és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

6. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK BEMUTATÁSA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

6.1. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek az Alapítvány egyes adatkezelései, a következő sorrendben: a) az adatkezelés rövid leírása,

b) az adatkezelés jogalapja,
c) az adatkezelés célja,
d) a kezelt adatok köre,
e) az adatkezelés időtartama, és
f) a kapcsolódó informatikai rendszerek

6.2. Az Alapítvány által lehetségesen kezelt személyes adatok köre: a) név,

b) születési név,
c) anyja neve,
d) születési hely és idő,
e) lakóhely,
f) foglalkozás,
g) végzettség,
h) családi állapot,
i) állampolgárság,
j) munkában töltött idő,
k) munkaidő, távollét, munkakör, munkavégzés helye, túlmunka, munkabér, egyéb juttatások, tartozások,
l) munkaviszony kezdete, vége, tartama,
m) személyi azonosító okmány száma,

n) adószám cégeknél és munkavállalóknál, o) TAJ szám,
p) bankszámlaszám,
q) telefonszám,

r) emailcím,
s) alkalmasság,
t) bűnügyi személyes adat,
u) fénykép-, hang- vagy képfelvétel, és
v) online azonosítók, például IP-címek és cookie-azonosítók.

7. A PÁLYÁZÓK ÉS A SZERZŐDŐ PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE

7.1. Az adatkezelés rövid leírása: Az Alapítvány szerződéseket (különösen, de nem kizárólag megbízási, vállalkozási és támogatási szerződéseket) köthet működése során. Az Alapítvány szerződő partnerei tipikusan jogi személyek, melyekre a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki. Azonban az Alapítvány működése során előfordul, hogy természetes személyek nyújtanak be pályázatot, támogatási igényt az Alapítványhoz, illetve az is, hogy az Alapítvány természetes személlyel köt szerződést. Amennyiben a pályázó vagy a szerződő fél nem gazdálkodó szervezet, abban az esetben a pályázat benyújtásához és a szerződés megkötéséhez az Alapítvány rendelkezésére kell bocsátania bizonyos személyes adatait.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja azonosítható, mivel az adatkezelés az Alapítvánnyal történő szerződéskötéshez és a megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

7.3. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja szerződéses kapcsolat létrejötte és fenntartása, a szerződés teljesítése, támogatási szerződések esetében az elszámolási, beszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, továbbá az Alapítványt terhelő beszámolási, elszámolási kötelezettség teljesítése.

7.4. A kezelt személyes adatok köre: Név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám, bankszámlaszám, e-mail-cím.

7.5. Az adatkezelés időtartama: Az Alapítvány a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat nyolc (8) évig őrzi meg.

7.6. Kapcsolódó informatikai rendszerek: Az Alapítvány weboldalait működtető szoftverek.

8. A SZERZŐDÉSEKBEN MEGJELÖLT KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

8.1. Az adatkezelés rövid leírása: Az Alapítvány által a működési körében megkötött szerződések gyakran tartalmaznak kapcsolattartói adatokat.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a partner, valamint az Alapítvány szerződéses kapcsolatának teljesítése, fenntartása.

8.3. Az adatkezelés célja: A szerződéses kapcsolat fenntartása, amely jogszerű adatkezelési cél.

8.4. A kezelt személyes adatok köre: A kapcsolattartónak kijelölt személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

8.5. A személyes adatok kezelésének időtartama: nyolc (8) év.

8.6. Kapcsolódó informatikai rendszerek: Az Alapítvány weboldalait működtető szoftverek.

9. AZ ALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEIRE REGISZTRÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

9.1. Az adatkezelés rövid leírása: Az Alapítvány szervez olyan nyilvános vagy zártkörű rendezvényeket, melyeken a részvétel írásbeli regisztrációhoz kötött.

9.2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Amennyiben valamely természetes személy regisztráció útján jelzi, hogy részt kíván venni az Alapítvány valamely rendezvényén, és a regisztráció során megadja a nevét, telefonszámát és az e-mail- címét, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az adott rendezvényen történő részvétele érdekében az Alapítvány a megadott személyes adatait kezelje.

9.3. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy az Alapítvány adott rendezvényén a részvételi szándékát kifejező regisztráló részt vehessen, a részvételre jelentkezők, regisztrálók rögzítése, nyilvántartása az adott rendezvényre jelentkezők létszámának megállapítása és a rendezvényre történő belépésre jogosultság ellenőrzése céljából, valamint az érintettek kérelmeinek, kérdéseinek és panaszainak megválaszolása.

9.4. A kezelt személyes adatok köre: A regisztráló személy neve, e-mail-címe, telefonszáma.

9.5. Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a regisztráló személy a regisztráció során hozzájárul a megadott személyes adatainak a hozzájárulás visszavonásáig történő kezeléséhez és a részére további rendezvényekre történő meghívó küldéséhez, abban az esetben az Alapítvány a hozzájárulás visszavonásától számított három (3) munkanapon belül törli az érintett személyes adatait.

9.6. Kapcsolódó informatikai rendszerek: Az Alapítvány weboldalait működtető szoftverek.

10. AZ ALAPÍTVÁNY RENDEZVÉNYEIN RÉSZTVEVŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

10.1. Az adatkezelés rövid leírása: Az Alapítvány szervez olyan nyilvános vagy zártkörű rendezvényeket, melyeken a résztvevőkről, fellépőkről, előadókról képfelvétel – fénykép és/vagy videofelvétel – készül. Az Alapítvány a fellépőktől és az előadóktól a képfelvétel készítéséhez fűződő hozzájárulást minden esetben a fellépőkkel és az előadókkal kötött szerződések keretében szerzi be. A rendezvényeken részt vevő egyéb személyeket a rendezvényre küldött meghívóban és jelen Tájékoztatóban tájékoztatja személyes adataik – képmásuk – kezelésével kapcsolatos szabályokról.

10.2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Amennyiben valamely természetes személy részt vesz az Alapítvány valamely nyilvános vagy zártkörű rendezvényén, úgy, hogy az Alapítvány a résztvevőket előzetesen tájékoztatta arról, hogy a rendezvényen képfelvétel és/vagy videofelvétel készül a résztvevőkről, abban az esetben a részvétellel, ráutaló magatartással önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy képmásáról felvétel készüljön és a Társaság a képmását, mint személyes adatot kezelje és felhasználja, nyilvánosságra hozza.

10.3. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Alapítvány adott rendezvényének megörökítése és népszerűsítése.

10.4. A kezelt személyes adatok köre: A rendezvényen résztvevő személy képmása.

10.5. Az adatkezelés időtartama: nyolc (8) év.

10.6. Kapcsolódó informatikai rendszerek: Az Alapítvány weboldalait működtető szoftverek.

11. AZ ALAPÍTVÁNY HONLAPJÁNAK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

11.1. Az adatkezelés rövid leírása: Az Alapítvány honlapot működtet, amely honlap működése és optimális használata érdekében sütik (ccokie-k) használata szükséges. Az Adatkezelő ún. „szükséges cookiek”-at használt, amelyek nélkül nem tudna működni a honlapja.

11.2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

11.3. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapjának használhatósága.
11.4. A kezelt személyes adatok köre: honlap használata során rögzített informatikai adatok. 11.5. Az adatkezelés időtartama: a böngésző bezárásáig.
11.6. Kapcsolódó informatikai rendszerek: Az Alapítvány weboldalait működtető szoftverek. 12. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

12.1. A Rendelet szóhasználata szerint „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján. Az Alapítvány adatkezelése tekintetében az érintettet az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg.

12.2. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt az Alapítványnak kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját. Ha az Alapítvány megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

12.3. Az alábbiakban ismertetett jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérelmet minden esetben e- mail-ben a zoldgeneraciokert@gmail.com e-mail-címre, vagy postai úton a 1133 Budapest, Pannónia utca 66. szám alatti postacímére kell elküldeni.

12.4. Tájékoztatás kérése
Az érintettet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon. Amennyiben ilyen igénye van, kérjük forduljon írásban (e-mail-ben vagy postai levél útján) az Alapítványhoz. Az Alapítvány a kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban fogja megadni. Az Alapítvány a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy nem áll módjában az érintettet azonosítani. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a tájékoztatás kéréséhez való jog a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

12.5. Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
e) kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A hozzáférési jog biztosításának gyakorlata az Alapítványnál: Az érintett ilyen irányú kérésére az Alapítvány rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy ha a személyes adatok kezelése elektronikus úton valósul meg, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett kifejezetten másként kéri. Az Alapítvány az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, azt indokolnia kell. A személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése alapesetben díjmentesen történik. Az Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés érintett által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.

12.6. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés célját figyelembe véve, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A kiegészítés az érintett által tett írásbeli kiegészítő nyilatkozat útján történhet.

12.7. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Alapítvány alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Alapítvány nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges: a) az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);
b) kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);

c) közérdekből (pl. statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); vagy
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jog nem járhat különösen az érintettre vonatkozó olyan személyes adatok törlésével, amelyeket az érintett valamely szerződés teljesítése céljából bocsátott rendelkezésre, ha és ameddig a szóban forgó személyes adatokra szükség van az adott szerződés teljesítéséhez. A törléshez való jog továbbá nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg.

Ha az Alapítvány nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.

12.8. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány, mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Alapítvány az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).

12.9. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

12.10. Adatok hordozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Alapítvány akadályozná, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul ÉS az adatkezelés automatizált módon történik). Az adathordozhatósághoz való jog tehát például a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

12.11. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Aapítvány jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

13. A JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

13.1. Az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

13.2. Ha az Alapítvány nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

13.3. Az Alapítvány a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Alapítvány, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Alapítványt terheli.

14. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

14.1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet.

14.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

14.3. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében az Alapítvány megsértette a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

14.4. Az Alapítvány adatkezelési gyakorlatára vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391- 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

Az Alapítvány adatai

Kapcsolat